We kijken niet alleen naar uw energieverbruik om geld te besparen, maar ook naar onze gezamenlijke toekomst! Naar de wereld over tientallen jaren. Een wereld waarin onze opvolgers zullen moeten werken en leven.

CO2-reductie wordt steeds belangrijker. Niet alleen in uw, wellicht verplichte,  milieurapportages, maar ook in de dagelijkse nieuwsberichten is het een veel gebezigd item. Door energie te besparen welke met behulp van fossiele brandstoffen is opgewekt, zorgen we collectief ook voor minder CO2-uitstoot. Hiervoor kan men ook in het kader van een gestructureerd reductieplan doelstelling omschrijven.

Voorbeeld Reductiedoelstelling
Het algemene doel van deelnemer is om eind 2015 een verlaging van de CO2-footprint van 15% in ton CO2 per medewerker te realiseren voor scope I en II. Dit doel is op directieniveau onderschreven. De effecten van de maatregelen zullen op alle drie de scopes van de CO2-prestatieladder merkbaar zijn.

Voorbeeld Reductie CO2-uitstoot
Terugdringen van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, de zorg voor een leefbare omgeving en de zorg voor een leefbaar milieu. Deelnemer onderschrijft een ambitieus milieubeleid en wil met een eigen concreet programma bijdragen aan de reductie van haar CO2-uitstoot. Hiertoe is een Plan van Aanpak (PvA) geformuleerd dat door uitvoering een significante CO2-emmissiereductie kan bewerkstelligen in de periode tot en met het jaar 2015.

Deelnemer reduceert haar CO2-uitstoot tot 2015 op met name de volgende punten:
– Groene stroom;
– Schoner leasewagenpark;
– Optimaliseren logistiek / minder kilometers rijden;
– Reductie elektriciteitsverbruik;
– Verhogen bewustwording medewerkers.

CO2-gesenkt_01