Energiemanagement, ook wel energiezorg genoemd, in brede zin geeft invulling aan de structurele verbetering van de energie-efficiëntie in de gebruiksfase en daarmee aan kostenbesparing. Binnen Europa gebeurt al veel om de energie- efficiëntie te verbeteren. Lidstaten hebben hierbij eigen mechanismen ontwikkeld om maatregelen te implementeren en besparingen inzichtelijk te maken.

Het gebruik van verschillende mechanismen komt de transparantie echter niet ten goede. Op Europees en mondiaal niveau vinden activiteiten plaats die tot doel hebben om eenduidigheid te creëren in de effecten op verbetering van de energie-efficiëntie en in de inhoudelijke bepaling van energiediensten. Een instrument om deze eenduidigheid te verkrijgen is normalisatie.

ISO 50001
ISO 50001 specificeert eisen voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een Energiemanagementsysteem. In een dergelijk systeem wordt rekening gehouden met wettelijke verplichtingen en andere eisen die de organisatie onderschrijft. Het systeem stelt de organisatie in staat een systematische benadering van continue verbetering van de energie-efficiency te volgen.

In ISO 50001 worden eisen beschreven voor continue verbetering in de vorm van doelmatiger en duurzamer energiegebruik, onafhankelijk van het type energie dat wordt gebruikt. ISO 50001 stelt op zich geen specifieke eisen aan prestatiecriteria met betrekking tot energie.

De standaard is van toepassing op elke organisatie die ervoor wil zorgen dat zij voldoet aan het vastgelegde energiebeleid en deze naleving aan anderen wil kunnen aantonen. Dit kan worden bevestigd door de naleving zelf vast te stellen en een eigen verklaring van conformiteit uit te geven, of door certificatie van het energiemanagementsysteem door een externe organisatie.

Energiezorg verplichting voor MJA3-deelnemers
Als uw bedrijf deelneemt aan de meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3) bent u verplicht om, binnen 3 jaar na toetreding, te beschikken over systematische energiezorg. Structurele aandacht voor energie én de eis voor continue verbetering helpen automatisch uw MJA3-doelstellingen te realiseren.

Energiezorg geen verplichting voor MEE-deelnemers
Voor deelnemers aan de meerjarenafspraak energie-efficiency ETS-ondernemingen (MEE) geldt de verplichte invoering van systematische Energiezorg niet. De invoering kan u echter wel helpen om uw (energie)kosten te beheersen en uw MEE-doelstellingen te bereiken.

Gestelde eisen aan Energiezorg
De gestelde eisen aan energiezorg zijn vastgelegd in de onderstaande publicatie en nader uitgelegd in de ‘Leidraad Energiezorg’. Energiezorg is een uitwerking van ISO 14001 voor het aspect energie.

Referentie Energiezorg met Leidraad (juli 2012)

PragmaTech hanteert bij invoer van een energiemanagementsysteem zowel bovenstaande leidraad alsook de ISO50001-norm zelf om een organisatie in staat te stellen een systematische benadering tot continue verbetering van de energie-efficiency te volgen.